Kosár
Fizetés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÜZLETI PARTNEREKNEK TÖRTÉNŐ HÍRLEVELEK KÜLDÉSE

Az Adatkezelő üzleti partnereinek minden hónapban hírlevelet küld az aktuális akciós termékekről és egyéb hasznos információkról, a közöttük fennálló szerződés teljesítésének elősegítéséhez fűződő jogos érdeke alapján. Az Adatkezelő csak az itt meghatározott személyes adataidat használja fel hírlevélküldés céljából. 

Adatkezelő: BioTechUSA Kft. (székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 01-09-352550); Adószám: 25114681-2-44; E-mail cím: adatvedelem@biotechusa.com, Telefonszám: +36 1 453 2716)

Adatvédelmi tisztviselő:

Név: dr. Nádas Béla

Levelezési cím: 1301 Budapest, Pf. 30.

Elektronikus levelezési cím: dpo.btu@dnui.hu

Telefonszám: (1) 788 3035

Kezelt adatok köre:

  1. Szerződésben megadott kapcsolattartási adatok: név, email cím
  2. Az Adatkezelő által kezelt egyéb adatok: hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás. Ez utóbbi adatkategóriát az Adatkezelő nem statisztikai célból kezeli, az adatkezelés célja annak nyomonkövetése, hogy a fontos információkról való tájékoztatás mely üzleti partnerekhez jutott el ténylegesen.

Adatkezelés célja: 

Az Adatkezelő a személyes adataidat hírlevél küldése céljából, az értékesítés elősegítéséhez fűződő jogos érdek alapján kezeli. Mivel az Adatkezelőnek és az Érintettnek a köztük létrejött Szerződés alapján egyaránt érdeke a minél magasabb szinten és mennyiségben történő értékesítés, ezért az Adatkezelő a hírlevelekben tájékoztatja az Érintett üzleti partnert az éppen aktuális ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról, valamint egyéb hasznos tartalmakról, termékismertetőkről. Az Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatban érdekmérlegelést végzett, melyben megállapította, hogy az Adatkezelő részéről bizonyos információk megosztása az Érintett érdekeit is szolgálja, továbbá az adatkezelő leiratkozás gombbal lehetőséget biztosít a jogos érdek alapján történő hírlevélküldésre irányuló adatkezelés elleni tiltakozásra.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti személyes adataidat az Adatkezelővel fennálló szerződésed hatálya alatt kezeli. Amennyiben a leiratkozás gombot használva tiltakozol az adatkezelés ellen, úgy az Adatkezelő a személyes adataidat további hírlevélküldés céljából nem használja fel, azokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében kezeli tovább.

Adatfeldolgozók:

Az Adatkezelő szolgáltatásokat vesz igénybe a hírlevélrendszer professzionális működtetéséhez.

  1. Maileon hírlevélküldő rendszer:

Adatkezelő a hírlevélküldő rendszerén keresztül küldi ki a reklámüzeneteket üzleti partnerei  részére. A hírlevélküldő rendszer az alábbi adatokat rögzíti: név, e-mail cím.

  1. Adattárolásra az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozó céget veszi igénybe: DoclerWeb Informatikai Kft. (címe: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.; adószám: 14119778-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-889801; https://doclerholding.hu/).
  2. Az Adatkezelő az általános tranzakciós levelek kiküldése céljából az alábbi adatfeldolgozó céget veszi igénybe: Mailgun Technoligies, Inc. (112 E Pecan St, #1135, San Antonio, TX, 78205; https://www.mailgun.com/).

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő és partnere jogos érdeke).

Az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatás adást), azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az adatok kezelése ellen. A kérelmeket az adatkezelő fent írt elérhetőségein lehet benyújtani. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Adatkezelő az érintett törlési, tiltakozási kérelme esetén felhívja az érintett figyelmét, hogy az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy az Adatkezelő jogszabály alapján megfelelően kezeli-e az érintett személyes adatai és megvizsgálja Adatkezelő és szerződéses partnere jogos érdeke elsőbbségnek fennállását. Adatkezelő ezekben az esetekben kizárólag akkor folytatja az adatkezelést, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak.

  1. a) Hozzáférési jog: az érintett jogosult visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van, illetve az adatkezelés részleteiről tájékoztatást kérni.
  2. b) Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosul arra, hogy kérelmezze a hiányos személyes adatok kiegészítését.
  3. c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén vagy postai úton az érintett kérheti az adatkezelés megszüntetését. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelemről.
  4. d) Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adataidnak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
  5. e) Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő ellen bírósághoz forduljon, valamint, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu., telefon: +36 1 391-1400)

Az érintettnek lehetősége van adatai védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben az Adatkezelővel szemben az eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Továbbá az eljárás az érintett választása szerint megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is. Magyarországon az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken.

Adatkezelő elérhetőségei

Amennyiben kérdésed vagy észrevételed van a BioTechUSA hírlevél küldésével kapcsolatban, kérjük, fordulj vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek:

E-mail: adatvedelem@biotechusa.com, Telefon, Fax: 06 1 453 2716 (hétfő-péntek: 9-15 óráig),

Hatályos: 2019. október 1. napjától

Frissítve: 2024. április 1.

BioTechUSA Kft.